Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

Objavljeno: 10.10.2017
Rok za prijavu: 17.1.2018
Iznos sredstava: 114.000.000 KN
Visina sufinanciranja: minimalnih 350.000,00 do maksimalnih 20.000.000,00 kn

Predaja projekta je moguća od 10.11.2017.

Predmet javnog poziva

 • Podpore za provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
 • Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Intenzitet potpore

 • Min. 350.000,00 HRK, a max. 20.000.000,00 HRK na projekt. Prijavitelj sredstava može podnijeti neograničeni broj projektnih prijedloga, no maksimalna vrijednost potpore na prijavitelja je 20.000.000,00 HRK.
 • Maksimalni intenzitet potpore definiran je u ovoj tablici: 

 

Maksimalni stupanj sufinanciranja

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Priprema projekta

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelj

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća iz područja proizvodne industrije osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivo je ulaganje u slijedeće NKD djelatnosti:

 • Podučje B, odjeljak 05-09 i
 • Područje C, odjeljak 13-33.

Provjerite NKD djelatnosti OVDJE.

Potpora se ne može dodijeliti prijavitelju koji:

 • nije registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projekta;
 • nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projekta;
 • nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu ili nastan u RH do trenutka dodjele bespovratnih sredstava;
 • je veliko poduzeće, a nije proveo energetski pregled ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat;
 • je u teškoćama;
 • ne može iskazati pozitivan EBITDA;
 • nema podmirene sve obveze do zaposlenika i države;
 • nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema GFI u godini koja prethodi predaji projekta;
 • koji je bio u blokadi ukupno više od 15 dana, od toga više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana predaje projekta.

Prihvatljivi troškovi 

Kategorija

Prihvatljivi troškovi

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

 • Izrada prijavnih obrazaca
 • Izrada dokumentacije za nabavu
 • Izrada projektne dokumentacije (glavni projekt i prilozi)
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30)
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464)
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
  • Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15)
  • Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije)
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju: 
  • Električne energije iz energije sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.), vjetra, biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu, geotermalne energije;
  • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin, kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%), dizalicama topline minimalno energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150, geotermalnim izmjenjivačima topline.

Promidžba i vidljivost

 

Energetska obnova zgrada

 • Obnova ovojnice zgrade 
 • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
 • Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
 • Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 • Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
   

Upravljanje projektom

 • Upravljanje aktivnostima projekta
 • Administracija i tehnička koordinacija
 • Financijsko upravljanje
 • Izvještavanje

 

Kontaktirajte nas na info@tiko-pro.hr ili nas nazovite na 099 33 47 004. U nas se pouzda više od 300 hrvatskih, slovenskih i austrijskih poduzetnika, kojima smo osigurali već više od 150 milijuna HRK bespovratnih sredstava. Pridružite se im! :) 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 13.10.2017 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji