Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

HBOR OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19

U Tiko Pro pripremamo projektne prijave bez naplate fiksnog dijela! Naši prijavitelji ne riskiraju, plaćanje naše usluge je vezano isključivo za uspješno povlačenje sredstava na natječaju. Prijavljujemo samo kvalitetne projekte!

1. KORISNICI KREDITA

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, odnosno pribaviti COVID score koji izračunava FINA, pri čemu nije moguće kreditiranje poslovnih subjekata:

–  čiji je COVID score 1negativan (-100), i/ili

–  čija je oznaka rizičnosti prema podacima koje FINA dobiva od Hrvatske narodne banke „3 – neuredan“.

 • Nije moguće kreditiranje klijenata nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe.

2. NAMJENA KREDITA

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica* vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama

*iznimno, ograničavajuća odredba o povratu pozajmica ne odnosi na pozajmice koje su dane od pojave COVID -19 virusa, a za potrebe koja je u skladu s propisanom namjenom iz programa

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.
 • izravno kreditiranje – iznimno za kredite u iznosu iznad 37 milijuna kuna moguće izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. IZNOS KREDITA

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 1.000.000,00 kn. Ovaj iznos odnosi se na HBOR-ov udio u modelu podjele rizika.

Najviši iznos pojedinog Kredita ne smije prijeći:

a) iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće Krajnjeg korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju Krajnjih korisnika osnovanih 1.1.2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili

b) 25% ukupnog prihoda/primitaka u 2019. godini; ili

c) uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave Krajnjeg korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

5. VALUTA KREDITA

Ovisno o mogućnostima HBOR-a:

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • kunski kredit

6. KAMATNA STOPA

Za kredite po modelu podjele rizika:

 • Kamatna stopa HBOR-a jednaka je kamatnoj stopi poslovne banke, ali ne može biti niža od 2% godišnje.
  • od 0% godišnje za prve 3 godine otplate na HBOR-ov udio u kreditu – ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, moguće je umanjenje kamatne stope do 0% godišnje za prve 3 godine otplate kredita na HBOR-ov udio u kreditu

HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 37 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

Za izravne kredite iznad 37 milijuna kuna:

 • kamatna stopa u pravilu iznosi 2% godišnje, pri čemu HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti,
 • kada se kredit odobrava po uvjetima Privremenog okvira Europske komisije o državnim potporama kamatne stope u prve 3 godine otplate kredita su snižene kako je prikazano u tablici:

*HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti.

7. NAKNADE

 • naknada za obradu zahtjeva: ne naplaćuje se,
 • naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se
 • ostale naknade se obračunavaju i naplaćuju u skladu s Pravilnikom za usluge koje obavlja HBOR

8. ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

 • do 6 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva kredita mogu se isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

Refundacija vlastitih sredstava korisnika kredita korištenih za namjene iz ove mjere je dozvoljena samo za iznose plaćene nakon 1. 3. 2020.

9. ROK OTPLATE

 • do 5 godina, uključujući poček do 1 godine

10. NAČIN OTPLATE

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.