Detalji natječaja

Potpora MSP-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija

Predmet Poziva

Potaknuti ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća na području Grada Pule i Labinštine (Grad Labin, Općine Kršan, Sveta Nedelja, Pićan i Raša) na ulaganja koja vode inovacijama organizacije poslovanja, inovacijama procesa ili proizvodnim inovacijama koje na tržište donose nove proizvode i usluge, a koji su usmjereni prema zelenoj tranziciji (primjerice, povećanje učinkovitosti u korištenju resursa, povećanje energetske učinkovitosti ili smanjenje negativnih učinaka na okoliš) i digitalnoj tranziciji (primjerice, inovativne digitalne usluge, digitalizacija poslovanja). Poziv odgovara jednom od ciljeva TPPT-a u dijelu doprinosa smanjenju udjela regionalnih emisija stakleničkih plinova, odnosno prelasku na emisijski neutralno gospodarstvo

Svrha Poziva

Jačati konkurentnost i otpornost te postići diversifikaciju poslovanja mikro, malih i srednjih poduzeća na području Grada Pule i Labinštine te usmjeravanje razvoja u skladu s principima zelene i digitalne tranzicije, kako bi se umanjili socioekonomski izazovi koji proizlaze iz tranzicije prema klimatskim i energetskim ciljevima Unije za 2030. godinu i viziji klimatsko neutralnog gospodarstva do 2050. godine, na temelju Pariškog sporazuma, posebno uključujući gubitak radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji

MSP-i s registriranim sjedištem (ili podružnicom) na području Istarske županije.

Projekt se provodi (tj. lokacija ulaganja je) na području grada Pule i Labinštine (grad Labin, općine Raša, Pićan, Kršan, Sveta Nedelja) u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 

 

Regionalne potpore

 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti
Prihvatljive kategorije troškova

 

 

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu MSP-ova koja predstavljaju početno ulaganje povezano s jednim od sljedećeg:

 • s osnivanjem nove poslovne jedinice,

 • s proširenjem kapaciteta postojeće, proizvodnje/usluge/poslovne jedinice

 • s diversifikacijom outputa,

 • s temeljitom promjenom sveukupnog proizvodnog procesa ili pružanja usluga na koje se odnosi ulaganje;

 

ili početno ulaganje u korist nove gospodarske djelatnosti povezano s jednim od sljedećeg:

 •  osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • diversifikacijom djelatnosti , pod uvjetom da nova djelatnost nije ista kao djelatnost koja se prethodno obavljala u istoj poslovnoj jedinici niti je slična njoj.
 
 • Trošak nabave strojeva i opreme kojima se uvodi nova tehnologija i tehnološka rješenja koji podupiru ostvarenje zelene i digitalne tranzicije;

 • Troškovi dostave, montaže i stavljanja u pogon strojeva i opreme iz prethodne točke, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

 

 • Troškovi nabave informatičko-komunikacijskih rješenja koji su izravno povezani sa svrhom projekta (softver);
 • Troškovi nabave informatičko-komunikacijskih uređaja i opreme koji su izravno povezani sa svrhom projekta (hardver);
 • Troškovi optimizacije i instalacije informatičko-komunikacijskih uređaja, opreme i rješenja iz prethodne dvije točke, ako ih optimizira i instalira dobavljač

 

 

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive kategorije troškova

Aktivnosti povezane s usvajanjem novih znanja ili spoznaja na temelju savjetodavnih usluga, a povezanih sa svrhom inovacije organizacije poslovanja, inovacije procesa ili inovacije proizvoda/usluga, a koji su usmjereni prema zelenoj tranziciji

 • Troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti

Potpore za inovacije za MSP-ove

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive kategorije troškova
 1. Aktivnosti povezane s prijavom patenata i/ili zaštitom prava intelektualnoga vlasništva usmjerenih prema zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji MSP-ova, kao i jačanju konkurentnost i otpornosti proizvodnje i/ili poslovanja MSP-ova i/ili poticanju diversifikacije poslovanja MSP-ova.
 2. Aktivnosti suradnje s visoko-kvalificiranim stručnjacima iz organizacija za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzeća, povezani sa svrhom projekta.
 3. Aktivnosti koje se odnose na korištenje savjetodavnih usluga za inovacije i podrške inovacijama povezane sa svrhom projekta

 

 • Troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine (uključujući i studije izvedivosti, istraživanje i ispitivanje tržišta, preliminarna tehnička i laboratorijska ispitivanja, dokazivanje inovativnog koncepta);
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzeća na rad na djelatnostima istraživanja, razvoja i inovacija na novootvorenom radnom mjestu u okviru korisnika, pod uvjetom da se time ne zamjenjuje ostalo osoblje;
 • Troškovi savjetodavnih usluga za inovacije i usluga podrške inovacijama uključujući usluge koje pružaju organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijski klasteri.
   

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive kategorije troškova

 1. Uvođenje novih organizacijskih metoda primjerice upotrebom novih ili inovativnih digitalnih tehnologija koji, primjerice, omogućavaju povećanje učinkovitosti u korištenju resursa (kao što je povećanje energetske učinkovitosti ili povećanje uporabe sekundarnih sirovina), smanjenje negativnih učinaka na okoliš (kao što je smanjenje štetnih emisija - dekarbonizacija), povećanje kvalitete i životnog vijeka proizvoda, i drugo.
 2. Uvođenje novih i/ili znatno poboljšanih metoda proizvodnje ili isporuke na razini pojedinačnog poduzetnika, koji, primjerice, omogućavaju digitalizaciju i/ili optimizaciju proizvodnog i poslovnih procesa, i drugo.
   
 • Troškovi plaća zaposlenika prijavitelja koji rade na provedbi projekta
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
 • Neizravni troškovi projekta

Ostale prihvatljive aktivnosti:

 • Stručni nadzor građenja
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije potrebne za prijavu i provedbu projekta
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost projekta
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama
 • Neizravni troškovi
 • PDV na prihvatljive troškove koji plaća Korisnik i za koji ne može osigurati njegov povrat !

! Neprihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti uvođenja novih kapaciteta obnovljivih izvora energije;
 • Aktivnosti ulaganja u mjere energetske učinkovitosti
 • Provedba energetskih pregleda i studija zaštite okoliša;
 • Aktivnosti sudjelovanja na sajmovima, konferencijama i poslovnim skupovima;
 • Aktivnosti povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika kao što su porezno savjetovanje, pravne usluge ili usluge oglašavanja

Intenzitet i vrsta potpore

Vrsta državnih potpora

Intenzitet sufinanciranja

Mikro i mala poduzeća

Srednja

poduzeća

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

50 % prihvatljivih troškova

Regionalne potpore za ulaganja

60 % prihvatljivih troškova

50 % prihvatljivih troškova

Potpore za inovacije za MSP-ove

50 % do 100 % prihvatljivih troškova

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

50 % prihvatljivih troškova

Budžet:

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva Poziva: 9.500.000,00 EUR

 • Max (po projektu): 150.000,00 EUR
 • Min (po projektu): 50.000,00 EUR

Rok:

 • Poziv je u najavi, očekuje se njegovo otvaranje u rujnu 2024.
 • Očekivano trajanje poziva: do sredine siječnja 2025.

Podaci su indikativni do službenog otvaranja Poziva!

U najavi
Veličina poduzeća: mikro, mala, srednja
Područje: zelena i digitalna transformacija
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: 50 % do 100 % prihvatljivih troškova
Rok za predaju: nije poznat

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas