Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Otvoren natječaj: Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Objavljeno:
5.10.2022
Rok za prijavu:
3.2.2023
Visina sufinanciranja:
Ovisi o vrsti potpore

Grupa 1: RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 1 je poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR), u slijedeće:

a) ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti (hoteli, kamovi, glamping)  i/ili,

b) dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili,

c) turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova.

Rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u godini m u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4. U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

MSP-i i velika poduzeća registrirana u sektorima:

-55.1 Hoteli i sličan smještaj

- 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje

- 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 1.020.000.000,00 HRK

Min: 2.000.000,00 HRK

Max: 50.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE:

Regionalne potpore za ulaganje (članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)

Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %

Mikro i mala

Srednja

Velika

HR 02 Panonska Hrvatska

HR 06 Sjeverna Hrvatska

70

60

50

HR 03 Jadranska Hrvatska

60

50

40

HR 05 Grad Zagreb

55

45

35

* Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja

Ostale potpore: do 85% (ovisno o vrsti potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju 

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija: - građenje objekata - aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju

- opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;

- uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji; - ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;

- uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;

- uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;

- ulaganja u održivu mobilnost;

- ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:

- uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;

- uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju

- ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:

- uređenje okoliša;

- uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;

- ulaganja u usavršavanje;

- savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

- izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

- troškovi ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu

- troškovi ulaganja u proizvodnju energije neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;

- troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti (npr obnova ovojnice zgrade, zamjena rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i sl.);

- troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost;

- troškovi za usavršavanje,

- dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta,

- troškovi  ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti,

- troškovi izrade tehničko-projektne dokumentacije,

- troškovi konzultanata.

 

Grupa 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

PREDMET POZIVA:

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele. 

* hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- Fizička osoba (postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača, sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu), a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK

Min: 100.000,00 HRK

Max: 1.506.900,00 HRK

INTENZITET POTPORE:

  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85%

​PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti za zelenu tranziciju

- građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja;

- uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;

- ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

- ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;

- uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;

- uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;

- ulaganja u održivu mobilnost;

- uređenje okoliša;

- uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;

- uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.);

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

- uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije;

- uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje;

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

- aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;

- savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

- aktivnosti stručnog nadzora.

- ulaganja u usavršavanje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

- troškovi ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu (npr: gradnja, obnova/rekonstrukcija objekata, opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijo, ulaganje u OIE, uvođenje softverskih rješenja..)

- troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (elaborati, revizija, glavni projekti i sl.);

- trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije i upravljanje projektom

- troškovi stručnog nadzora i sl.

GRUPA 3 : POTICANJE RAZVOJA PROIZVODA I USLUGA TE POSLOVNIH MODELA U EKOSUSTAVIMA U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA KOJE DOPRINOSE ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI I RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA U SEKTORU TURIZMA

PREDMET POZIVA:

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 3. je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

Prijavitelj mora u trenutku prijave imati registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:

49 Kopneni prijevoz;

50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika;

51 Zračni promet; 55 Smještaj;

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića;

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava;

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam);

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice)

Partnerstvo: DA (poduzeća ili OIŠZ)

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 180.000.000 ,00 HRK

Min: 2.000.000,00 HRK

Max: 21.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE: 

Od 25% - 100% (Ovisno o vrsti potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

- industrijsko istraživanje,

- eksperimentalni razvoj,

- studije izvedivosti.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja:

Aktivnost 2 se ne može provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja pod točkom 1. Aktivnost 2 prihvatljiva je za poduzetnike iz ekosustava turizma, odnosno nije prihvatljiva za poduzetnike iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te nije prihvatljiva za OIŠZ.

3. Potporne aktivnosti

- savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

- izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PODUZETNIKE KOJI SU ČLANOVI INOVACIJSKOG KLASTERA:

- troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu,

- troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt,

- neizravni troškovi,

- ostali izdaci poslovanja,

- troškovi istraživanja,

- trošak izrade studije izvedivosti,

- troškovi za partnera koji nema sjedište u RH.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.