Detalji natječaja

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN)

Svrha: Usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja. 

Predmet: Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Prihvatljivi prijavitelji, partnerstvo i suradnici

Prijavitelji: Mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Partnerstvo: SPIN konzorcij mora uključivati minimalno 3 poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju poslovnu jedinicu (ili podružnicu) na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. U okviru Poziva poduzetnici, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima.

SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu: OIŠZ*) koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

* Pozivom se daje prednost uključivanja OIŠZ-a koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij.

Suradnici: SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - JLP(R)S Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja.

Suradnici ne mogu potraživati bespovratna sredstva po ovom Pozivu.

Prijavitelj i partneri koji su poduzetnici moraju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV-ova i prioritetnih niša temeljem javnih poziva MRRFEU za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske .

Budžget projekata i intenzitet potpore

Ukupna alokacija Poziva: 100.000.000,00 eura

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovog Poziva raspodijeljena su u tri omotnice sukladno podjeli Republike Hrvatske na NUTS 2 regije i ne mogu se realocirati u drugu regiju:

 • Jadranska Hrvatska - 32.812.500,00 eura
 • Panonska Hrvatska - 43.750.000,00 eura
 • Sjeverna Hrvatska - 23.437.500,00 eura

 Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva :  

 • Min: 500.000,00 EUR
 • Max: 3.000.000,00 EUR

Vrsta poduzetnika

Istraživanje i razvoj

Eksperimentalni razvoj

Infrastruktura (za testiranje i eksperimentiranje)

Studije izvedivosti

Mala poduzeća

do 80%

do 60%

do 45%

do 70%

Srednja poduzeća

do 75%

do 50%

do 35%

do 60%

Velika poduzeća

do 65%

do 40%

do 25%

do 50%

Organizacije za istraživanje i širenje znanja

do 85%

do 85%

/

/

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja

 trebaju uključivati:

1) 

-industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4)

- eksperimentalni razvoj ( TRL 5-8 )

- studiju izvedivosti (iz koje mora biti vidljivo da će komercijalizacija inovacija (TRL 9) biti vođena potrebama industrije tj. da će rezultirati širenjem proizvodnog asortimana i po potrebi proizvodnim ulaganjima tvrtki uključenih u SPIN na području predmetne NUTS 2 regije

 1. Upravljanje projektom
 2. Aktivnosti vidljivosti projekta
 3. Promicanje horizontalnih načela

2)

Ulaganje u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološka infrastruktura)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 3. Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata
 4. Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 5. Troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda
 6. Troškovi upravljanja projektom i troškovi provođenja postupaka nabave
 7. Troškovi informiranja i vidljivosti projekta
 8. Troškovi za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela
 9. Neizravni troškovi
 10. Troškovi izrade studije izvedivosti
 11. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu (postrojenja, oprema, strojevi i sl.) (isključivo prihvatljivo za Prijavitelja – nositelja SPIN konzorcija
Otvoren
Veličina poduzeća: Mala, srednja i velika poduzeća, Organizacije za istraživanje i širenje znanja
Područje: istraživanje i razvoj
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: do 80%
Datum objave: 3.1.2024.
Rok za predaju: 5.6.2024.

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas