Detalji natječaja

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Prihvatljivi prijavitelji i iznos potpore

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- Mala/ Srednja / Mid Cap poduzeća (do 3.000 zaposlenih) koji mogu jasno dokazati da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 1. promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 2. dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija, koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n
 • 31 Proizvodnja namještaja

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u godini koja prethodi predaji projektong prijedloga. 

Izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100.

IZNOS POTPORE I BUDŽET:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 70.000,00 eura
 • najviši iznos potpore: 995.421,06 eura

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 265.445,62 eura
 • najviši iznos potpore: 4.645.298,29 eura

*Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura , bez PDV-a.

INTENZITETI POTPORA: ovisno o vrsti troška (od 35% - 80%) 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive su aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezane s:

 • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa;
 • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2
 • optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini
 • uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.)

Dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti poput:

 

 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici (npr. uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona sukladno normi IEC 60034- 30);
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.

Ukupni troškovi ulaganja za postavljanje novih sustava za proizvodnju:

 • električne energije, uključujući i sustave za njeno skladištenje (pod uvjetom da su oba elementa komponente jedinstvenog ulaganja), iz energije:

-sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

-vjetra,

-geotermalne energije

 • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora (toplinski sunčani kolektori sa stupnjem djelovanja većim od 70%, dizlice topline, geotermalnim izmjenjivačima topline, - kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%)

 

 

Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija .

 

 

 • ulaganja u poboljšanje učinkovitosti resursa na jedan ili oba načina:

- neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom kojim se korisnik koristi ili alternativnim projektima ili aktivnostima;

 

- zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama;

 

 • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja* u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline
 • trošak gradnje /rekonstrukcije zgrada i/ili obnove zgrada* prihvatljiv je uz uvjet da je isti vezan/neophodan dio investicije uz ulaganje - nabavu strojeva i opreme iz točke gore odnosno u svrhu uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim

 

Zgrade koje se grade ili rekonstruiraju trebaju se projektirati kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

 

*Indikativno navedeno

Rokovi

Podaci su indikativne naravi. Natječaj je u najavi.

Indikativna objava Poziva: 1.mj./2024.

U najavi
Veličina poduzeća: mala, srednja, Mid Cap poduzeća
Područje: zelena tranzicija
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: od 35% - 80%
Datum objave: u najavi
Rok za predaju: nije poznato

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas