Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN NATJEČAJ - POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Objavljeno:
1.7.2022.
Rok za prijavu:
19.12.2022.
Visina sufinanciranja:
od 35% - 80%

CILJ I SVRHA POZIVA

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I IZNOS POTPORE

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- Mala/ Srednja / Mid Cap poduzeća (do 3.000 zaposlenih) koji mogu jasno dokazati da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 1. promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 2. dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija, koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n
 • 31 Proizvodnja namještaja

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00%11u 2021. godini. Izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100.

IZNOS POTPORE I BUDŽET:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura)

 najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK (99,542,10 eura)

 najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura)

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura)

 najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura)

 najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura)

*Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura , bez PDV-a.

INTENZITETI POTPORA: ovisno o vrsti troška (od 35% - 80%) 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

1. ) Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

- trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada,

-trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2, 

- uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd), 

- nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver) i sl.

2) Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora:

- Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca/vjetra/geotermalne energije 

- Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora -toplinskim sunčanim kolektorima/dizalicama topline/geotermalnim izmjenjivačima topline

3) Provedba energetskog pregleda:

- troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) - samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

4) Izrada tehničke dokumentacije

- troškovi izrade tehničke dokumentacije, uključujući, i:

 • glavni projekt koji uključuje proračun ušteda (glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama
 •  troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci
 • troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija
 • usluge stručnog nadzora građenja koje pružaju vanjski stručnjaci

5) Revizija projekta

- usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa troška od 100.000,00 kn

ROKOVI

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 01. rujna 2022. godine u 11:00 sati do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati.

VAŽNA NAPOMENA: ukoliko se radi o projektu sa infrastrukturnom komponentom (gradnja/rekonstrukcija) - važno je da sva projektno tehnička dokumentacija i dozvole (poput pravomoćne građevinske dozvole) budu provovremeno gotove. Predaja te iste dokumentacije, kao i sve dozvole moraju biti dostavljene uz projektni prijedlog. 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.